Literatura

Jak získat dokumenty zdarma

Dokumenty označené jako zdarma získáte tak, že napíšete mail na adresu objects@objects.cz. Váš mail s žádostí o dokumenty zdarma musí mít následující informace:

Předmět mailu: zadam o dokumenty zdarma Text mailu: O serveru objects. cz jsem se dozvěděl(a) … Žádám / nežádám info-maily

Literatura v oblasti OOP a UML na našem serveru

Kniha Analytické modelování IS pomocí UML v praxi je určena pro vývojáře, analytiky, vedoucí projektu a další účastníky SW projektů při vývoji IS pomocí UML.

O knize blíže zde

Agenda číselníky – Analytický model v UML

Cílem agendy je zavést dynamické výčtové typy, tzv. číselníky, což jsou jednoduché entity obsahující kód, text a zkratku (pozn.: podle potřeby může být rozšířeno o další potřebné atributy). Kromě těchto jednoduchých entit lze také pracovat s dalším typem číselníku, jehož prvky reprezentují propojení dvou předešlých itemů do asociace. Příkladem evidence v bankovním systému je vztah, který eviduje “Povolené typy služeb pro typy osob”. Například fyzická osoba může mít službu typu půjčka a nemůže mít službu typu úvěr. Podobně budou potřebné také číselníky s itemy, které propojují tři itemy. V evidenci osob existují “povolené typy vztahů mezi typy osob”. Například jeden prvek propojuje tři itemy číselníků a uvádí povolený vztah: “Fyzická osoba – Právnická osoba – Člen dozorčí rady”, podobně jiný prvek uvádí povolený vztah: “Právnická osoba – Právnická osoba – Dceřinná společnost”. zdarma !

Projekt RDB Persistor

Projekt obecného vzoru spolupráce objektů s relačními databázemi. Modely zapsány v UML (převedeno do WORDu), přiložený kód implementace vzoru: C#; VB. NET a klasická JAVA. zdarma !

e-kniha “Design Patterns v OOP”

Znalost Design Patterns nejenomže napomáhá k řešení problémů, které se standardně opakují, ale dokonce jejich zvládnutí vede k prohloubení a hlubšímu pochopení samotného objektově orientovaného přístupu (OOP). Kniha Design Patterns v OOP vám umožní lépe proniknout do tajů OOP.

Objektově orientované programování a modelování (OOP a UML) v diskusi a v příkladech (rok vydání 2001)

starší vydání souhrnu diskusí – otázek a odpovědí z oblasti OOP a UML.

Úvod do sémantiky UML 1.3 podle standardu OMG s komentářem

starší vydání překladu sémantiky UML podle tehdy platné verze specifikace UML 1.3. zdarma !

Objektové modelování a UML v praxi 2000

starší vydání knihy zabývající se návrhem IS pomocí modelování UML

Zásady řízení projektu v objektovém prostředí při použití UML

skripta pojednávají o hlavních doporučeních pro vedoucího projektu, pokud se při návrhu IS používá OOP a UML zdarma !

Skripta objektových technologií (rok vydání 1999-2000) – OOP a UML

jsou jako celek v jednom ZIP souboru: Základy OOP Základy optimalizace objektových aplikací Základy událostního programování Základy UML OOP v praxi se zaměřením na nejčastěji se vyskytující chyby COM a DCOM v praxi Třívrstvová architektura v praxi Základy ASP Základy XML Moderní script technologie v MS Windows Technologie ADO v praxi Vyspělé techniky VB – Hardcore VB 6.0