Jednodenní webináře

Cyklus jednodenních webinářů


Jak on-line webináře probíhají

 • Stačí prohlížeč Chrome nebo MS Edge (jiné nikoliv) nebo aplikace MS Teams
 • Průběh jednodenního webináře
  ✅ výklad od 09:00 – 12:00
  ✅ výklad + diskuse od 12:00 – 13:00
 • na daný webinář se můžete přihlásit buď jednotilivě po vyhlášení termínu anebo můžete mít přístup ke všem webinářům v rámci Čtvrtletního vzdělávacího programu profesního růstu analytikaSeznam všech webinářů

 1. Postupy High Level Analysis (BPM + UCM) v agilním prostředí

 2. Rychlá a efektivní agilní tvorba Class Modelu v Low Level Analysis (i s příklady)

 3. Pravidla pro psaní scénářů v Use Case Modelu a nejčastější chyby

 4. Efektivní analytické vzory a opětovně použitelná analytická řešení

 5. Čistý návrh IS (Clean Code) a nejčastější chyby při návrhu SW

 6. Úvod do objektového programování srozumitelně (i pro analytiky)

 7. Vzory objektového programování, které by měl znát i analytik

 8. Mapování analýzy do technologie v OOP prostředí s relační databází a ORM technologiePostupy High Level Analysis (BPM + UCM) v agilním prostředíCharakteristika webináře

Ukazuje se, že problém tvorby High Level Analysis v agilním prostředí nespočívá v nákladech na její tvorbu (ty jsou zanedbatelné vůči přínosu), ale v umění tvořit tuto analýzu velice rychle a efektivně v agilním prostředí (SCRUM, KANBAN apod.).

Chybné nasazení postupů vývoje při návrhu IS za pomoci jazyka UML vede často k nežádoucímu „zkostnatění vývoje“ a k pádu vývoje do metodiky Vodopád. Webinář seznamuje účastníky na konkrétních příkladech, jak lze skloubit modelování v UML spolu s nasazením agilních technik tak, aby vývoj získal jak agilnost, tak i nutnou High Level analýzu. Na webináři se ukáže postup tvorby High Level Analysis až po Tasky při dodržení agilnosti přímo na konkrétních příkladech.

Seminář seznámí analytiky, resp. vedoucí projektů, scrummastery a členy vedení ve firmách s principy nasazení tvorby High Level Analysis a následně také, k čemu všemu se dá v projektu použít. Vše je vysvětleno tak, že nejsou třeba žádné vstupní znalosti týkající se tvorby High Level Analysis.

Na závěr je vyhrazen velký prostor pro diskusi.

Účastníci obdrží po webináři prezentaci + další poznámky z diskuse.Rychlá a efektivní agilní tvorba Class Modelu v Low Level Analysis (i s příklady)

Charakteristika webináře

Analytik v rámci Low Level Analysis ve scénářích případů užití používá pojmy, se kterými tento scénář pracuje. Tyto pojmy ve scénáři spolu s algoritmem programu identifikuje analytik ve spolupráci s konzultantem – budoucím uživatelem systému. Zde je přímý vztah k modelu tříd: Scénáře případů užití pracují s pojmy jako s instancemi z analytických tříd, které je třeba efektivně nalézt a popsat.

Následně se tyto prvky z analytického modelu třídy mapují na struktury v dané technologii (OOP, RDB apod.) pomocí vzorů.

Celá syntaxe modelu tříd v UML je poměrně dost rozsáhlá a složitá a proto je třeba použít odlehčenou “agile” verzi. Jinak totiž může dojít ke ztrátě agilnosti, kdy se autor z neznalosti zaměří na méně podstatné podrobnosti v syntaxi AM diagramu a přitom ty podstatné vynechá. Tato odlehčená “agile” syntaxe zavádí jednoduše jednodušší a rychlejší přechod do technologického návrhu pomocí vzorů.

Ilustrativní obrázek z webináře

Seminář seznámí analytiky a další členy projektu s principy efektivní syntaxe analytického modelu tříd zaměřené na agilní techniky vývoje.

Na závěr je vyhrazen velký prostor pro diskusi.

Účastníci obdrží po webináři prezentaci + další poznámky z diskuse.Efektivní analytické vzory a opětovně použitelná analytická řešení

Charakteristika webináře

Přednáší RNDr. Ilja Kraval.

Vzor lze obecně definovat jako opětovně použitelné řešení na opakující se problém. Vzory umožňují rychle najít řešení metodou „to už jsme přece dělali“ anebo podobně „to známe, to už někdo dělal a máme to tady v katalogu vzorů“. Díky tomu dochází k enormnímu urychlení vývoje a věci se neřeší metodou „vynalezneme již vynalezené“.

Některá analytická řešení jsou velmi často opakovaně používaná, takže je vhodné je dobře znát. Po drobných úpravách lze toto řešení použít i ve vašem systému, tedy takové nabízené řešení se chová jako vzor.

Znalost vzorů navíc zvyšuje kvalifikaci analytika a jeho prestiž. Vývojář, který v oblasti své práce zná a používá hodně vzorů (navíc pokud je má ve své paměti) působí pochopitelně na okolí jako expert. Z toho důvodu považuji studium vzorů za něco jako „osobní zájem vývojáře“.

Analytické vzory probrané ve webináři

Basic
* Rychlé a stručné zopakování základních vzorů – pouze pro úplnost

Advanced

* CODE LIST (agenda kódovníků, univerzálně použitá entita “kód, text”)
* TRAIN (Vlak má svoje vagóny a jeho použití, Historie odkazu, Přiřazení zaměstnanců apod.)
* PARTY aneb Agenda Subjektů
* HIERARCHY (obecná hierarchie)
* ELEMENT IDENTIFIERS (správa identifikátorů elementů)
* DATE INTERVAL (Datumový interval)

Complex Analysis Patterns

* STATE MACHINE (obecný stavový stroj použitelný všude)
* OBSERVATIONS AND MEASURMENTS (obecně měření, pozorování a jiné podobné jevy)
* ENTITIES WITH HISTORY (entity s historií, různé přístupy)
* Další podle diskuseČistý návrh IS (Clean Code) a nejčastější chyby při návrhu SW

Charakteristika webináře

Přednáší RNDr. Ilja Kraval.

Podstatu chyby nečistého návrhu velice trefně vystihují následující věty:
Bude to fungovat? Ano. Je to dobře? Ne.
Tvorba nečistého návrhu je velice záludná, protože na první pohled vše funguje správně, všichni jsou spokojeni včetně testerů, ale v systému se skrývá jedna nebo více časovaných bomb. Pokud se při návrhu SW vůbec nedbá na jeho čistotu, systém se po určité době stává neudržitelným, protože se díky této chybě uplatní starý známý Murphyho zákon “Při každé opravě chyby vzniknou minimálně dvě další chyby”.
Na našem webu vyšla celá série článků na toto téma, viz zdeÚvod do objektového programování srozumitelně (i pro analytiky)Charakteristika webináře

Přednáší RNDr. Ilja Kraval.

Velmi často se při školeních zaměřených na návrh SW pomocí OOP a UML ozve někdo z pléna účastníků a položí otázku, zda má analytik umět programovat a pokud ano, tak do jaké míry a do jaké hloubky. Na to je jednoduchá odpověď.

Programátor nemusí umět programovat profesionálně, ale pasivní znalost základů technologie je pro něj nezbytná. Týká se to zejména těchto dvou oblastí: Objektové programování a návrh relační databáze.

Bez znalosti pojmů z OOP a jejich pochopení při použití přímo v praxi, jako jsou dědičnost (v UML Generalizace), zapouzdření (v návrhu Objektové paradigma), přepsání metod (v analýze polymorfní chování), nemůže analytik navrhovat kvalitní a přínosné analytické modely. Díky této neznalosti nakonec odevzdá analyticky velmi nekvalitní model připomínající návrh z minulého století minulého tisíciletí, kdy dominovaly metody návrhu IS postavené na filosofii strukturovaného programování.

Webinář seznámí účastníky s OOP velmi srozumitelně a názorně a to nikoliv školometskou metodou používanou v příručkách anebo ve školách, ale pomocí názorného vysvětlení, který je velmi srozumitelný i “ne-programátorovi”.


Vzory objektového programování, které by měl znát i analytik

Charakteristika webináře

Přednáší RNDr. Ilja Kraval.

Znalost tzv. návrhových vzorů objektového programování alias GOF (Gang of Four) patří k základním znalostem programátora a některé z nich jsou natolik silné, že by je měl znát i analytik. Tyto vzory svou povahou totiž spadají již do návrhu Low Level Analysis (např. ve scénářích případů užití anebo v Class Modelu).

Webinář seznámí účastníky s problemtikou vzorů z OOP velmi srozumitelně a názorně a to nikoliv školometskou metodou používanou v příručkách anebo ve školách, ale pomocí názorného vysvětlení, který je velmi srozumitelný i “ne-programátorovi”.