Excel EA Renamer

Charakteristika utility Excel EA Renamer

Utilita Excel EA Renamer je jednoduchá aplikace typu VBA Script v Excelu určená pro hromadnou úpravu názvů prvků a názvů diagramů v EA.

Utilita umožňuje naimportovat prvky z EA do Excelu, tam je přejmenovat a poté je zpětně vyexportovat do EA. Takto lze zpracovat názvy prvků velice jednoduše např. i překladatelem mimo EA.

Použití utility Excel EA Renamer

 • Překlad názvů prvků a názvů diagramů z jednoho jazyka do jiných jazyků v Excelu mimo EA, překladatel nemusí ovládat práci s CASE nástrojem EA, pracuje pouze v Excelu.
 • Pomocí utility Excel EA Renamer a pomocí utility Word EA Editor lze přeložit celou dokumentaci projektu ve Wordu a v EA velice rychle, samotný překlad proběhne pouze v Excelu a ve Wordu, o synchronizaci se postarají obě utility.
 • Utilitu Excel EA Renamer lze použít pro hromadné zpracování názvů podle nějakého algoritmu, například při mapování modelu tříd z analytického modelu (tj. pojmového, “laického” modelu) do modelu tříd technologického návrhu (tj. názvy objektových tříd v programu, názvy tabulek v databázi apod.), zejména se jedná o:
  * odstranění diakritiky u všech názvů v EA
  * nahrazení mezery v názvech podtržítkem resp. vynechání mezeryapod.

Postup práce s aplikací Excel EA Renamer

Utilita není určena laickým uživatelům, ale vývojářům, kteří znají minimálně základy programování ve VBA

Při práci s utilitou je třeba dbát velmi zvýšené opatrnosti, protože při exportu z Excelu do EA dojde ke změně obsahu modelu v EA, proto je třeba bezpodmínečně před exportem z Excelu do EA obsah EA zálohovat.

Skripty jsou umístěny přímo v souboru Excelu a pracují se třemi listy s těmito názvy (názvy listů jsou ve skriptech osloveny natvrdo, proto je neměňte):

 • list “impexp” slouží k synchronizaci Excelu s EA
 • list “new” obsahuje nové prvky, které jsou naimportovány do Excelu poprvé (list musí být při startu skriptu prázdný)
 • list “config” obsahuje konfigurační údaje

Jednotlivé kroky při práci s utilitou Excel EA Renamer

Před spuštěním jakéhokoliv skriptu si zazálohujte jak Excel soubor, tak obsah EA!

Nastavení:

V buňce A2 listu “config” nastavte cestu k EAP souboru resp. connection string u DBMS verze EA. Implicitně po stažení je v dané buňce hodnota C:\test\test.eap.

Import celého modelu z CASE nástroje EA do Excelu pro zpracování názvů mimo EA

 • Zkontrolujte, zda je list “new” úplně prázdný (pokud nebude, skript vás na to upozorní).

 • Otevřete v Ribbon Menu kartu Vývojář (pokud ji nemáte zpřístupněnu, musíte ji v Excelu povolit) a zvolte Visual Basic.

 • Vyberte skript Import_Model_from_EA_to_Excel a nejprve pro kontrolu jej začněte krokovat a poté (pokud je vše OK) jej celý spusťte. Tento skript projde všechny prvky a diagramy v EA, přebere jejich GUID a zpracuje je takto:

  Pokud skript v listu “impexp” prvek s tímto GUID nenalezne, tak jej přidá v listu “new” jako nový řádek.
  Pokud skript v listu “impexp” prvek s tímto GUID nalezne, tak v listu “impexp” aktualizuje název tohoto prvku ve sloupci D.

  Poznámka: Při prvním importu do Excelu bude list “impexp” prázdný a všechny prvky v Excelu se budou nacházet v listu “new”.

 • Poté přeneste nové prvky z “new” do listu “impex” (případně pro přehlednost i s vygenerovanými nadpisy u sloupců, pokud tam ještě nejsou), umístěte je za již existující prvky. V listu “impexp” nesmí být vynechán žádný řádek, protože prázdné pole pro GUID ve sloupci A indikuje ve skriptu pro export do EA konec zpracování. Obsah listu “new” musí být opět prázdný (nesmí obsahovat ani nadpisy), pokud není prázdný, skript to interpretuje tak, že tento list nebyl zpracován a upozorní na to.

Příklad dat importovaných z EA do Excelu:

Důležité upozornění: Údaje v daném řádku v Excelu odpovídají jednomu prvku z EA a jsou tedy ve vztahu, proto se nesmí rozhodit, například při chybně prováděném uspořádání podle abecedy apod.

Import pouze určitého prvku Package z CASE nástroje EA do Excelu pro zpracování názvů mimo EA

Postupujte stejně jako u importu celého modelu s těmito rozdíly:

 • Do buňky B2 listu “config” vložte GUID daného prvku Package i se složenými závorkami (implicitně po stažení se v dané buňce nachází hodnota {4FB0AB17-A7FF-4dc9-93FB-28D0B93CB48C}

 • Najděte skript Import_Package_from_EA_to_Excel() a nejprve pro kontrolu jej začněte krokovat a poté (pokud je vše OK) jej celý spusťte.

 • Daný skript naimportuje všechny prvky z daného prvku Package včetně všech prvků rekurzivně i v podřízených prvcích typu Pakage.

Export z Excelu do CASE nástroje EA

 • V listu “impexp” zpracujte nové názvy ve sloupci E (označen jako Name for Export to EA), např. překlad apod. Pokud ve sloupci E ponecháte prázdnou buňku, nebude do EA exportována a v EA se ponechá původní hodnota.

  Pro zpracování názvů ve sloupci E listu “impexp” můžete využít i skripty umístěné v modulu FunctionsModul pro odstranění diakritiky, nahrazení mezery podtržítkem anebo oboje současně. Upozornění: Tyto skripty zpracují a změní hodnoty v listu “impexp” ve sloupci E. Do buňky ve sloupci E pod poslední řádek ke zpracování vložte hodnotu #end# pro ukončení těchto skriptů. Pokud tuto hodnotu do sloupce E nevložíte, skript na konci zpracování ohlásí chybu přetečení, ale údaje budou zpracovány dobře.

 • Ukázka části dat v listu “impexp” připravených pro export do EA, data byla zpracována skriptem pro odstranění diakritiky a současném nahrazení mezery podtržítkem:

 • Zazálohujte obsah EA.

 • Ve Visual Basicu najděte skript Export_from_Excel_to_EA a začněte jej krokovat, a poté (pokud je vše OK) jej celý spusťte. Utilita provede export všech názvů ve sloupci E odpovídajícím prvkům do EA a to tak, že v listu “impexp” projde sekvenčně řádek po řádku (vynechá prázdné hodnoty ve sloupci E), v každém z řádku najde prvek podle GUID ve sloupci A a pokud jej najde, změní název (property name) tohoto prvku v EA dosazením hodnoty v odpovídající buňce ve sloupci E.

Jak utilitu Excel EA Renamer získat

Utilita je volně ke stažení z našich stránek, její používání je však vázáno těmito podmínkami:

 • Utilitu nelze dále šířit za úplatu a to ani po změnách provedených ve skriptu
 • V případě jejího dalšího šíření nebudou ve skriptech vymazány údaje s odkazem na tento web
 • Stažením a používáním utility se uživatelé automaticky stávají členy vývojového týmu této utility a zavazují se, že v případě provedení změn ve skriptu, vylepšení skriptu apod. budou tyto změny zaslány také k publikaci pro ostatní uživatele skriptu na adresu objects@objects.cz, poté budou publikovány na tomto webu.
 • Pokud máte jakékoliv připomínky, náměty a upozornění, použijte buď diskusi níže anebo pošlete mail na adresu objects@objects.cz
Excel EA Renamer

verze 1.0.0
release 22.8.2017

Přidejte si autora do LinkedIn kontaktů, viz zde.

Počet stahování počítán od 1.9.2017